Toronto Genocide Commemoration This Sunday at Queen's Park

Dear parents,

As you are aware, this Sunday, April 19 a Unity March will mark the Armenian Genocide Centennial Commemoration.

We implore you to consider the importance of our presence there in big numbers and attend it with your children, especially the opening at Queen's Park.
Here is the schedule of the events:

12:30pm: Opening at Queen's Park, featuring Atom Egoyan
2:00pm: Unity March Against Genocide
4:00pm: Ecumenical Service at Metropolitan United Church, led by Roman Catholic Archbishop of Toronto His Eminence Cardinal Thomas Collins

The Armenian Genocide Centennial Committee has been preparing to mark the hundredth anniversary in our city and it has now arrived. This year, we are being joined by the broader Toronto community in the commemoration including Jewish, Ukrainian, Assyrian, Kurdish, and Rwandan groups. All Toronto Armenians are called upon to participate in this historic event.

There will be some buses leaving Toronto Armenian churches at 11:00 am but those who can use alternate transportation (including TTC to Queen's Park station), are kindly asked to do so.

Սիրելիներ,

Կարեւորութեամբ կը շեշտենք, որ Կիրակի,19 Ապրիլի Քաղաքական ձեռնարկին, քայլարշաւին եւ միջ-յարանուանական արարողութեան մեծ թիւով Դաշնակցային, Նահագային եւ Քաղաքապետական պաշտօնական անձերու կողքին, ներկայ պիտի գտնուին եւ խօսք առնեն Օնթարիոյի Նահանգապետ՝ Քաթլին Ուինը, Քաղաքապետներ՝ Ճոն Թորին եւ Ֆրանք Սքարփիթթին, Գանատայի Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Գարտինալ Արքեպիսկոպոս Թոմաս Գոլինզը: Պիտի մասնակցին նաեւ Հրեայ,Ասորի, Պոնտացի, Ռուանտացի, Կիպրացի եւ Քիւրտ գաղութները:

Ժամը 12:30` Queen's Park - Քաղաքական Ձեռնարկ - Բանախօս Աթոմ Էկոյեան, որուն պիտի յաջորդէ քայլարշաւը դէպի Metropolitan United Church, ուր տեղի պիտի ունենայ միջ-յարանուանական արարողութիւնը, որուն պիտի պատարագէ եւ քարոզէ Գարտինալ Քոլլինզ:

Կը խնդրենք, որ տարածէք այս լուրը ձեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն եւ ֆէյսպուքի https://www.facebook.com/events/351551355045354/ էջը հաւնիք եւ share ընէք:

Սակաւաթիւ հանրակառքեր ապահովուած են երէցներուն եւ անկարներու համար միայն:Կը խնդրուի օգտագործել անձնական ինքնաշարժները կամ TTC Subwayը (Queens Park Station)

Dr. Armen Martirossian
Principal

ARS Armenian Private School
50 Hallcrown Place
Toronto Ontario M2J 1P6

Phone: 416.491.2675 ext.201
Fax: 416.491.8559

www.arsarmenianschool.ca

Student Choir Concert (April 9) DVD

Dear Parents,

We are happy to inform you that the DVDs of April 9th Student Choir Concert will be available for sale as of Friday, April 17th at $20.00 each. The video also includes segments of the Exhibition which was held in the Homenetmen gymnasium.

You may purchase your copy either from Digin Aida Frankian at 45 Hallcrown Place or Digin Salpi Garabedian at 50 Hallcrown Place.

Thank you.

School Administration

2015 Choir Concert and Art Exhibition

Dear Parents,

The Administration of ARS Armenian Private School cordially invites you to our school's Choir Concert and Art Exhibition dedicated to the 100th Anniversary of the Armenian Genocide. It will be held on Thursday, April 9th. Attached are further details regarding this event.

Thank you.

School Administration

---

Download: Flyer

2015 Hayastan Foundation Toronto's project in Artsakh

Dear Parents,

Please see the attached important information regarding Hayastan Foundation Toronto's project in Artsakh.

Thank you.

School Administration

Download: Flyer

2015 Unity March for Human Rights Awareness and Genocide Prevention

Dear Parents,

As part of commemoration events of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide, the ACC has organized a Unity March for Human Rights Awareness and Genocide Prevention to will be held on April 19th. To obtain further details please see the attached flyers and Facebook.com.

School Administration

Flyer: Armenian, English

Stay connected with us