A.R.S. Inspire For Tomorrow presents the 7 Habits of Highly Effective People

Սիրելի Ծնողք,

Ներքեւ կը գտնէք տեղեկութիւններ "A.R.S. INSPIRE" Յանձնախումբէն՝ 12 Ապրիլին տեղի ունենալիք ձեռնարկի մասին:

************************
Dear Parents,

The A.R.S. INSPIRE program is offering an interactive workshop that teaches the principles behind Stephen Covey's international best-selling book "The 7 Habits of Highly Effective People".

Facilitated by Ani Hotoyan-Joly, this evening will be interactive and there will be some great takeaways you can apply to your professional or personal life.

Date: Tuesday, April 12th at 7pm
Location: St. Mary's Church Hall
Cost: $20 (which includes a copy of Covey's book)

Check out the flyer (below) for more details.

Space is limited so if you're interested, register as soon as possible by filling out this online form here.

*You MUST register to attend this event.*

INSPIRE is a female-focused personal and professional development program. You can learn more about it here: www.arsinspire.com

Download: Flyer

Stay connected with us